fbpx

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prihlásením na newsletter

 

Jednoducho povedané:

Vážený záujemca o prihlásenie do mailovej databázy,

aby ste si mohli byť zaradený do mailovej databázy a aby sme vás mohli vhodne kontaktovať, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť DEVELOR Slovakia s.r.o., so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 35 746 955, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17365/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, spoločnosť (zamestnávateľ), IP adresa prihlásenia do zoznamu, IP adresa otvorenia emailu. 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vás mohli zaradiť do databázy a zasielať informácie, novinky a marketingové informácie.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím checkboxu „Súhlasím so zasielaním e-mailových noviniek od DEVELOR“ pri vypĺňaní formuláru na prihlásenie do našej e-mailovej databázy ALEBO vyplnením, podpísaním a odovzdaním papierového prihlasovacieho formulára na našom tréningu.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním  oznámenia na email info.slovakia@develor.com.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, uchovávame iba po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas, maximálne však po dobu 2 rokov od posledného udelenia súhlasu.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na serveri umiestnenom v USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

Nie ste spokojný alebo máte otázky?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info.slovakia@develor.com. Môžete nás požiadať o:

 1. poskytnutie informácii o tom, či o vás spracúvame osobné údaje,
 2. poskytnutie informácii o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame,
 3. poskytnutie informácii o tom, ako sme vaše údaje získali,
 4. poskytnutie informácii o tom, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, 
 5. likvidáciu alebo opravu vašich osobných údajov ak sú neúplne, neaktuálne alebo nesprávne,
 6. likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré už nemáme dôvod spracúvať (učel skončil),
 7. vrátenie prípadných dokladov obsahujúcich vaše osobné údaje,
 8. likvidáciu vašich osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona
 9. blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom online aplikácie Mailchimp.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Dáta uložené na PC sú šifrované a prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytoval primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 16.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.

Právnická verzia:

Na základe ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako “Zákon” alebo “Zákon č. 18/2018 Z.z.”) Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v spojení s vašim prihlásením do e-mailového zoznamu.

Prevádzkovateľom je spoločnosť DEVELOR Slovakia s.r.o., so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 35 746 955, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17365/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečovanie služby e-mailových noviniek v témach profesného vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov a v témach aktivít a činnosti Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, e-mailová adresa, zamestnávateľ, IP adresa prihlásenia do zoznamu, IP adresa otvorenia e-mailu (ďalej len ako „Osobné údaje“).

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o zasielanie e-mailového newslettera a noviniek.

Spracúvanie Osobných údajov a zasielanie e-mailových noviniek sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby vyjadreného pri prihlásení formou online formulára alebo písomného formulára.

Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom a vybraným subdodávateľom Prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie e-mailových noviniek v témach profesného vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov a v témach aktivít a činnosti Prevádzkovateľa.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje budú prenesené do Spojených štátov amerických z titulu použitia online aplikácie Mailchimp. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.

Prevádzkovateľ uchováva a spracúva Osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby, maximálne však po dobu 10 rokov.

Súhlas je možné  kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací webový odkaz uvedený v každej emailovej správe alebo žiadosťou na info.slovakia@develor.com, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu Osobných údajov.

Na základe žiadosti môže dotknutá osoba od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce Osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 8. blokovanie jej Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti

Právo dotknutej osoby podľa Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním Osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný Osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) Zákona :

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 6. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Táto Informácia nadobúda účinnosť zverejnením dňom 16.5.2018. O každej zmene tejto Informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.develor.sk).

DEVELOR Slovakia s.r.o. Aktualizácia dňa 15.05.2018