Koncept X-Learning

xlearning-purple

“Tréning nie je samostatná aktivita, ale celý proces” – k dôležitosti Brinkerhoffovej štúdie sa prikláňa stále viac organizácií. Efekt osobného rozvoja veľmi závisí od toho, čo sa deje pred a po tréningu. Koncept x-learning od Develoru je spôsob, ako rozšíriť vzdelávanie z pohľadu času aj hĺbky.

graf x-learning

Develor vkladá extra úsilie do prípravy účastníkov i spoločnosť smerom k cieľovej zmene správania. Okrem bežne využívaných prípravných interview a on-line dotazníkov, kladieme dôraz na zisťovanie konkrétnych potrieb a analýzu aktuálnej úrovne správania účastníkov. Konkrétne diagnostické nástroje vyberáme podľa cieľa projektu a ciešovej skupiny: od kompetenčných testov, cez tieňovanie či mystery shopping až po 360° spätnú väzbu alebo development centrum.

graf pred pocas poDizajn obsahu komplexného rozvojového projektu začína definiciou kľúčových biznis ukazovateľov, ktoré sa majú zlepšiť. Tie sú potom zdrojom pre nastavenie kľúčových správaní, ktorých rozvojom sa dosiahnu očakávané výsledky. Aby mali naše programy skutočný dopad na spoločnosť, využíváme v Develoru logiku Kirkpatrickovho plánovacieho mechanizmu.

Pri zavádzaní zmeny je najdôležitejšie vzbudiť v ostatných chuť zmeniť ich súčasné správanie. Pokiaľ sa to podarí, bude spoločnosť, jej manažment aj ostatní zamestnanci, reagovať pozitívne a nové správanie budú podporovať.

Po tréningu sa zavádzajú rôzne nástroje, procesy, systémy a aktivity podporujúce používání novozískané zručnosti, ktoré zabezpečujú, že si aktuálne motivovaný účastník prenáša motiváciu do svojich bežných pracovných dní. Používame monitorovacie systémy, ktoré prinášajú neustálu a nadväzujúcu spätnú väzbu spoločnosti aj účastníkovi, pretože, ako vieme, najväčšou motiváciou na zmenu je práve pokrok v danej zmene.

Premyslené a štruktúrované využívanie prístupu x-learning garantuje, že rozvojový program prináša konkrétne biznis výsledky a vypovedá o tom, že tréningová intervencia priniesla spoločnosti skutočnú merateľnú hodnotu. Pokiaľ máte záujem o viac informácií, kliknite sem.