fbpx

Náš prístup

MYSLÍME NA VÝKON

Tréningové a konzultačné spoločnosti často oslovujú s potrebou rozvoja kompetencií svojich ľudí alebo potrebou reštrukturalizácie organizácie alebo oddelenia.

My v prvom rade myslíme na výkon – Think Performance.

Koncept Develoru Think PerformanceTM je založený na Kirkpatrickovej metodológii. Zatiaľ čo väčšina profesionálov vníma Kirkpatrickov 4-úrovňový model ako nástroj merania, Develor (s certifikovanými Kirkpatrick konzultantami) ho využíva aj ako nástroj na plánovanie.

Pri príprave rozvojového programu zákazníka žiadame, aby sa zamysleli, aký výkon (KPI) by chceli docieliť u cieľovej skupiny.  Takže v prípravnej fáze sa najskôr zadefinuje očakávaný výstup a návrh rozvojového programu je len posledným krokom.

Ak sa úplne zhodneme na merateľnom cieli projektu, následne môžeme identifikovať kľúčové správanie všetkých cieľových skupín, ktoré sa má zlepšiť.  Naučili sme sa, že dlhodobú zmenu a pozitívny biznis výsledok docielime len vtedy, ak existuje štruktúrovaná matica nástrojov, ktorá podporí nové správanie. Následným logickým krokom v procese je teda identifikácia kľúčových faktorov úspechu.

Po nastavení hore uvedených oblastí prichádza k dizajnu tréningových kurzov. Naše tréningové kurzy sú maximálne nastavené na rozvoj kľúčových správaní.

Po skončení tréningu sa uistíme, že spoločnosti majú nastavené kľúčové faktory úspechu na monitoring, podporu, upevnenie a odmenu za uplatňovanie novozískaných zručností v praxi. Všetky tieto opatrenia spoločne zaručujú, že sa dosiahne očakávaný výkon. Sme pripravení vyhodnotiť náš výkon na základe vopred dohodnutého systému a podporiť HR pri preukazovaní hodnoty, ktorú program priniesol, či už ide o leadership, predaj alebo talent manažment.

Prečítajte si detailnejšie ako prístup Think PerformanceTM funguje v praxi v našich success stories.

ROZŠÍRENÉ UČENIE

xlearning-purple

“Tréning nie je samostatná aktivita, ale celý proces” – k dôležitosti Brinkerhoffovej štúdie sa prikláňa stále viac organizácií. Efekt osobného rozvoja veľmi závisí od toho, čo sa deje pred a po tréningu. Koncept x-learning od Develoru je spôsob, ako rozšíriť vzdelávanie z pohľadu času aj hĺbky.

Develor vkladá extra úsilie do prípravy účastníkov i spoločnosti smerom k cieľovej zmene správania. Okrem bežne využívaných prípravných interview a on-line dotazníkov, kladieme dôraz na zisťovanie konkrétnych potrieb a analýzu aktuálnej úrovne správania účastníkov. Konkrétne diagnostické nástroje vyberáme podľa cieľa projektu a cieľovej skupiny: od kompetenčných testov, cez tieňovanie či mystery shopping až po 360° spätnú väzbu alebo development centrum.

graf pred pocas poDizajn obsahu komplexného rozvojového projektu začína definíciou kľúčových biznis ukazovateľov, ktoré sa majú zlepšiť. Tie sú potom zdrojom pre nastavenie kľúčových správaní, ktorých rozvojom sa dosiahnu očakávané výsledky. Aby mali naše programy skutočný dopad na spoločnosť, využívame v Develore logiku Kirkpatrickovho plánovacieho mechanizmu.

Pri zavádzaní zmeny je najdôležitejšie vzbudiť v ostatných chuť zmeniť ich súčasné správanie. Pokiaľ sa to podarí, bude spoločnosť, jej manažment aj ostatní zamestnanci, reagovať pozitívne a nové správanie budú podporovať.

Po tréningu sa zavádzajú rôzne nástroje, procesy, systémy a aktivity podporujúce používanie novozískaných zručností, ktoré zabezpečujú, že si aktuálne motivovaný účastník prenáša motiváciu do svojich bežných pracovných dní. Používame monitorovacie systémy, ktoré prinášajú neustálu a nadväzujúcu spätnú väzbu spoločnosti aj účastníkovi, pretože, ako vieme, najväčšou motiváciou na zmenu je práve pokrok v danej zmene.

Premyslené a štruktúrované využívanie prístupu x-learning garantuje, že rozvojový program prináša konkrétne biznis výsledky a vypovedá o tom, že tréningová intervencia priniesla spoločnosti skutočnú merateľnú hodnotu.