fbpx

Michal Škriečka, obchodno-finančný riaditeľ – Confal

confalSo spoločnosťou Develor spolupracujeme od roku 2010. Cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce bolo výrazne podporiť akcieschopnosť tímu Confal, a.s., okrem iného aj prostredníctvom zmeny systému výkonovej motivácie pracovníkov. Tréneri a konzultanti Develor sa v rámci realizácie projektu primárne zamerali na prenastavenie systému odmeňovania, zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré zahrňovali aj úpravy právomocí a náplní práce, navrhli nové štandardy riadenia projektov. V súvislosti so zavedením týchto zmien bolo potrebné názorným spôsobom zmerať, aký dopad má projekt na chod firmy najmä v oblasti tímovej spolupráce. Konzultanti Develoru navrhli ako efektívnu možnost’ merania tímové sociomapovanie, kedy na atraktívnej mape jednotlivci z vedenia tímu vedeli za pomoci konzultantov interpretovať súdržnosť tímu, frekvenciu a kvalitu komunikácie a existujúce vzájomné interakcie. Hlbšou analýzou máp bolo následne možné posúdiť vplyv realizovaných zmien počas trvania projektu zároveň identifikovať priestor na potrebné ďalšie zmeny a zlepšenie. Všetci zúčastnení výsledky a samotné tímové sociomapovanie prijali pozitívne a otvorene, mnohé veci, ktoré sme dovtedy neboli schopní pomenovať a iniciovať k nim vzájomnú výmenu názorov, sme vďaka názorným mapám nášho kolektívu vedeli konštruktívne prediskutovať. Zvolenú metódu považujeme za veľmi šťastné riešenie a v budúcnosti plánujeme zrealizovať takéto Sociomapovanie znova.

Michal Škriečka, obchodno-finančný riaditeľ – Confal