fbpx

Základy leadershipu

Date: 4. júla 2013 Category: ,

essence-of-leadership2

Program je zameraný na základné znalosti a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre vedenie ľudí. Účastníci sa zoznámia nielen s konceptom situačného vedenia ľudí spojeného s modelom životného cyklu od Develoru, ale tiež s klasickými i najmodernejšími metódami motivácie, ktoré sa demonštrujú na špeciálnych prípadových štúdiách a príkladoch typických pre konkrétneho klienta.

VIESŤ MÔŽEME INTUITÍVNE ALEBO VEDOME, pri jednaní s kolegami môžeme vychádzať z našej osobnosti alebo brať ohľad na ich profesionálne schopnosti a motiváciu. Spôsob intuitívneho vedenia je mnohokrát relevantný, avšak manažéri, ktorí si zvolia metódu vedenia s ohľadom na podriadených, sú z dlhodobejšieho hľadiska úspešnejší.

V PRIEBEHU PROGRAMU SA MANAŽÉRI ZOZNÁMIA S TÝM, ako je výkon jedinca priamo prepojený s výsledkami spoločnosti. Manažéri sa naučia, ako by mali s touto skutočnosťou pracovať a zoznámia sa tiež s modelom situačného vedenia, ktorý je základným nástrojom kurzu a je prepojený modelom životného cyklu zamestnanca od Develoru. Tento model umožňuje rozpoznať, ktoré zložky modelu situačného vedenia sú v určitých fázach životného cyklu tie najúčinnejšie.

OSVOJENÉ SPÔSOBY VEDENIA budú v priebehu kurzu prehĺbené na základe reálnych prípadových štúdií a tiež sa budú precvičovať a dolaďovať pomocou situačných cvičení pripravených na základe situácií typických pre klienta. Účastníci sa v kurze zoznámia so štyrmi prvkami charakteristickými pre situačné vedenie. Špeciálnu pozornosť venujeme aj praktickému osvojeniu motivačného modelu a predstaveniu najmodernejšej teórie a využiteľnosti vnútornej motivácie.

Po skončení kurzu budú účastníci schopní vedome jednať s každým podriadeným a aplikovať vhodné metódy a nástroje vedenia umožňujúce dosiahnuť požadované výsledky. Naviac dokážu efektívne rozvíjať schopnosti svojich zamestnancov a motivovať ich k vyšším výkonom.


Možné nadväzujúce kurzy

  • Motivácia 3.0 – Vnútorná sila
  • Koučovanie v roli manažéra
  • Vedenie tímov na diaľku
  • Insights do osobnej efektivity
  • Insights do tímovej efektivity