j DEVELOR | Aplikácia Sociomapovania® vo výrobnej spoločnosti
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Aplikácia Sociomapovania® vo výrobnej spoločnosti

  Základné informácie – východiskový stav

  Naším klientom bola výrobná spoločnosť pôsobiaca v oblasti hutníctva hliníku, ktorá vyrába hliníkové zliatiny na ďalšie spracovanie.

  Po dobu jedného roku u zákazníka prebiehali  konzultácie a tréningy zamerané primárne na zvýšenie výkonu pracovných tímov. Pod vedením nášho konzultanta sa vykonali nasledovné zmeny v spoločnosti:

  • Dvojzložkový systém odmeňovania, ktorý postrádal akékoľvek prvky motivácie sa prenastavil tak, aby bola pohyblivá zložka naviazaná na výkon jednotlivých pracovníkov.
  • Uskutočnila sa zmena organizačnej štruktúry. Pozícia majstrov vo výrobe bola posilnená podstatným rozšírením ich právomocí.
  • V nadväznosti na zmeny organizačnej štruktúry a systému odmeňovania boli  uvedené do praxe pravidelné hodnotiace rozhovory manažérov všetkých úrovní s ich podriadenými.
  • Bola vyhlásená dlhodobá súťaž pracovných tímov, zameraná na bezpečnosť práce a poriadok na pracovisku dotovaná čiastkou 30.000 €.
  • Vytvorili sa štandardy pre riadenie projektov. Na dvoch pilotných projektoch sa v praxi overuje ich použiteľnosť.

  Vyššie uvedené zmeny sa realizovali postupne v priebehu trinástich mesiacov a dosť zásadným spôsobom zmenili vnútorné fungovanie spoločnosti.

  Cieľ

  Vzhľadom na hĺbku zmien vnútornej štruktúry požadovalo predstavenstvo spoločnosti analýzu, či sa v novo definovanej organizačnej štruktúre vytvorili potrebné funkčné väzby a či je komunikácia medzi členmi manažmentu na vyhovujúcej úrovni.

  Riešenie

  Ako metódu zistenia vnútorných väzieb v manažmente spoločnosti sme navrhli metódu sociomapovania, ktorá poskytuje plastický obraz intenzity, dôležitosti a efektívnosti komunikácie a reflektuje tak väzby medzi jednotlivými členmi.

  Do prieskumu bolo zahrnutých štrnásť manažérov spoločnosti od úrovne majstra až po riaditeľa.

  Po zbere dát prostredníctvom online dotazníka a ich spracovaní prebehol workshop, na ktorom boli všetkým členom manažmentu interpretované výsledky, graficky zobrazené na piatich mapách:

  1. Mapa súčasnej frekvencie komunikácie
  2. Mapa optimálnej komunikácie – prianie ostatných 
  3. Mapa optimálnej komunikácie – prianie vlastné
  4. Mapa dôležitosti komunikácie
  5. Mapa efektívnosti komunikácie

  Porovnanie prvých dvoch máp celkom jasne ukázalo, že po uskutočnených zmenách v spoločnosti si členovia manažmentu svoje komunikačné kanály prispôsobili novým potrebám. Stav zobrazený na mape súčasnej frekvencie komunikácie sa len minimálne líšil od stavu, ktorý by si členovia manažmentu priali, t.j. od stavu, ktorý zobrazovala mapa optimálnej komunikácie. Na základe týchto faktov možno usudzovať, že väčšina manažérov považuje súčasnú úroveň komunikáce za vyhovujúcu.

  Menšie rozdiely medzi týmito dvoma mapami vznikli preto, že niektorí manažéri prejavili prianie s niektorými svojimi kolegami frekvenciu komunikácie zmeniť. Týkalo sa to hlavne nového člena manažmentu, ktorý je ve firme päť mesiacov a optimálnu úroveň komunikácie zatiaľ hľadá, respektíve si praje komunikovať s niektorými kolegami viac, čo logicky odráža potrebu relatívne nového pracovníka získavať informácie.

  Potrebu zvýšiť intenzitu komunikácie prejavil aj pracovník, ktorý pracuje na vysunutom pracovisku vzdialenom 200 km od sídla firmy a má potrebu vedieť viac o tom, čo sa vo firme deje. Niektorí manažéri prejavili prianie viac komunikovať s kolegami, ktorí majú na starosti financie, čo odráža zmenu nastavenie odmeňovacieho systému.

  Na druhej strane sa ukázalo, že predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti by rád intenzitu komunikácie mierne obmedzil. Odráža to jeho snahu delegovať operatívne riadenie na ostatných členov manažmentu a venovať sa podstatne viac strategickému rozvoju spoločnosti.

  Každý z účastníkov dostal svoju osobnú správu, ktorá okrem všetkých máp obsahovala aj anonymizované pripomienky a odporúčania kolegov, na čo by sa mal jednotlivec zamerať a kde má potenciál na zlepšenie.

  Z diskusie o výsledkoch vyplynulo, že tento neobvyklý pohľad na komunikáciu vnútri spoločnosti je pre všetkých veľmi podnetný a dáva im určitý nadhľad nad intenzitou väzieb medzi členmi manažmentu.

  Výstupom workshopu boli individuálne akčné plány účastníkov, zamerané na zmeny v komunikácii medzi tými členmi manažmentu, u ktorých výsledky sociomapovania  potrebu zlepšenia ukázali.

  “Všetci zúčastnení výsledky a samotné tímové sociomapovanie prijali pozitívne a otvorene, mnohé veci, ktoré sme dovtedy neboli schopní pomenovať a iniciovať k nim vzájomnú výmenu názorov, sme vďaka názorným mapám nášho kolektívu vedeli konštruktívne prediskutovať. Zvolenú metódu považujeme za veľmi šťastné riešenie a v budúcnosti plánujeme zrealizovať takéto Sociomapovanie znova.”

  Hodnotenie

  Zo strany spoločnosti Develor Slovakia išlo o pilotný projekt sociomapovania a prvú praktickú aplikáciu u zákazníka.

  Celkové vyznenie workshopu všetci účastníci hodnotili pozitívne. Diskusie o význame rozloženia jednotlivých členov vedenia v mape boli veľmi interaktívne a všetci účastníci sa snažili  o interpretáciu máp. S celkovou vizualizáciou a prezentáciou mapy bol manažment tím spokojný, keďže im pomohla zviditeľniť väzby medzi nimi.  Rovnako interpretácia dôležitosti komunikácie a efektivity bola prijatá pozitívne. Záujem o metódu sociomapovania sa prejavil aj v tom, že neformálna diskusia o možnostiach zlepšenia komunikácie začala bezprostredne po skončení workshopu a prebiehala i počas teambuildingových aktivít.

  Možno predpokladať, že s odstupom niekoľkých mesiacov bude pre zákazníka zaujímavé urobiť sociomapovanie znovu a porovnať zmeny.

   

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články