j Informácie o vyhotovaní videozáznamu a fotografií | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Kto sme?

  Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ – naša spoločnosť – DEVELOR Slovakia s.r.o., so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 35 746 955, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17365/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

  Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

  Na aký účel vyhotovujeme záznamy?

  Osobné údaje vo forme fotografií a video záznamov spracúvame na účel vytvorenia zostrihov z podujatia s DEVELOR a zverejnenia týchto zostrihov na našich webových stránkach, e-mailovej komunikácii a sociálnych médiách.

  Aké záznamy vyhotovujeme?

  Počas podujatí vyhotovujeme videozáznam a fotografie. Záznam zvuku neprebieha.

  Na základe čoho spracúvame údaje?

  Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

  Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

  Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.

  V prípade fotografií a videa vyhotovujeme záznamy na základe vášho súhlasu pri registrácii na podujatie.

  Kam prenášame Vaše osobné údaje?

  Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Pri využívaní partnerov dbáme na to, aby im boli poskytnuté len osobné údaje nevyhnutné pre zabezpečenie daných služieb.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

  Ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi?

  Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

  Nie ste spokojný alebo máte otázky?

  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info.slovakia@develor.com. Môžete nás požiadať o:

  1. poskytnutie informácii o tom, či o vás spracúvame osobné údaje,
  2. poskytnutie informácii o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame,
  3. poskytnutie informácii o tom, ako sme vaše údaje získali,
  4. poskytnutie informácii o tom, ktoré osobné údaje o vás spracúvame,
  5. likvidáciu alebo opravu vašich osobných údajov ak sú neúplne, neaktuálne alebo nesprávne,
  6. likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré už nemáme dôvod spracúvať (učel skončil),
  7. vrátenie prípadných dokladov obsahujúcich vaše osobné údaje,
  8. likvidáciu vašich osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona
  9. blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.