j DEVELOR | Aplikácia systému Management by Objectives do praxe vo finančnom sektore
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Aplikácia systému MbO do praxe 

  Základné informácie/problém zákazníka

  Naším klientom v projekte aplikácie systému MbO do praxe bola špecializovaná finančná inštitúcia zameraná na podporu bývania formou sporenia. Develor do procesu vstúpil v tzv. „nultom“ roku hodnotenia zamestnancov.  V tejto fáze mala spoločnosť nastavený systém kaskádovania firemných cieľov smerom nadol – na tímové a individuálne ciele. Ciele v tomto roku boli pokusne nastavené finančnou inštitúciou. Spoločnosť funkčnosť systému skúšala vlastnými silami – prebehlo polročné priebežné hodnotenie plnenia cieľov zamestnancov.

  Najnáročnejšími výzvami spoločnosti boli celková akceptácia systému MbO a správne nastavovanie tímových a individuálnych cieľov zamestnancov. Ciele mali byť správne kaskádované, aby bolo jasné prepojenie medzi firemnými, tímovými a individuálnymi cieľmi a aby individuálne neboli len kópiou pracovných náplní jednotlivcov. Ciele mali byť reálne splniteľné, merateľné a objektívne hodnotiteľné.

  Projekt

  V rámci dizajnu rozvojového programu sme sa oboznámili so systémom MbO a jeho metodikou, ktoré pre klienta vypracovala iná konzultačná spoločnosť. Následne sme usporiadali workshop s manažérmi k identifikácii konkrétnych rozvojových potrieb. Workshopu sa zúčastnili riaditelia úsekov a samostatní vedúci, ktorí takto mali príležitosť prezentovať svoje rozvojové potreby a očakávania od rozvojového programu.

  Workshop bol zameraný na históriu zavedenia systému MbO v spoločnosti a aktuálne postoje, vedomosti a zručnosti vzťahujúce sa na túto oblasť. Z workshopu jednoznačne vyplynulo, že primárny problém manažérov je v ich postoji k MbO systému a stotožnení sa s ním.

  K dosiahnutiu stanovených cieľov bolo nevyhnutné rozvíjať vedomosti a zručnosti manažérov v oblasti nastavovania, monitorovania a hodnotenia individuálnych a tímových cieľov a zároveň vyzdvihnúť výhody, ktoré im systém MbO dáva a naučiť ich so systémom čo najefektívnejšie pracovať.

  Trvanie projektu: 10 mesiacov.

  Cieľová skupina: 50 riadiacich zamestnancov

  Cieľ

  Ciele projektu, v zmysle vykonaných analýz:

  • po ukončení rozvojovej intervencie budú manažéri schopní v nastávajúcom hodnotiacom období nastaviť  tímové a individuálne ciele zamestnancov v súlade s firemnými cieľmi a v požadovanej kvalite
  • po ukončení rozvojovej intervencie bude nadpolovičná časť manažérov pozitívne nastavená k systému MbO, len malé percento bude neutrálnych a žiadny manažér nebude mať otvorene negatívny postoj

  Riešenie

  Prvá časť rozvojového programu bola zameraná na nastavovanie tímových a individuálnych cieľov zamestnancov, v súlade s firemnými MbO cieľmi na nastávajúce hodnotiace obdobie.

  Formy realizácie:

  Nastavovanie tímových cieľov pomocou MbO – formou tréningov

  Nastavenie individuálnych cieľov – formou workhopov: predstavenie tímových cieľov, vzájomné vyladenie a odobrenie

  Druhá časť rozvojového programu bola zameraná na hodnotenie výkonu a napĺňanie stanovených cieľov zamestnancami v uplynulom hodnotiacom období a na vedenie individuálneho hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom.

  Vedenie hodnotiaceho rozhovoru – formou tréningov

  Hodnotenie
  Výsledky meraní boli pozitívne a dopad tréningov na manažérov bol značný. Z tohto uhla pohľadu nešlo teda o náklady na tréningy, ale investíciu, ktorá sa spoločnosti vráti v podobe kompetentnejších manažérov, ktorí sú schopní nastaviť hodnotiace ciele, viesť svojich podriadených k ich naplneniu a dokázať vyhodnotiť čo najobjektívnejšie výkon jednotlivca. Takýmito manažérskymi zručnosťami dokáže spoločnosť cielenejšie riadiť výkony zamestnancov a efektívnejšie cieliť na priority, ktoré jej pomáhajú ďalej rásť.

  Meranie dopadu a vyhodnotenie rozvojovej intervencie

  prebehlo formou dvoch on-line prieskumov.

  V prvom prieskume pre manažérov sme zisťovali účinnosť a efektivitu realizovaných tréningov – nakoľko boli manažéri pripravení na prácu so systémom MbO.

  Prieskum sme realizovali vo forme on-line dotazníkov, zúčastnilo sa ho 86% manažérov. Celkové aktuálne nastavenie voči MbO bolo po rozvojových aktivitách u 63% respondentov pozitívne a u 37% neutrálne, žiadny z účastníkov prieskumu nehodnotil nastavenie ako negatívne, čím bol splnený náš cieľ.

  Vybrané fakty z prieskumu:

  • Z celkového počtu zúčastnených sa všetci vyjadrili, že zrealizovali MbO hodnotenie.
  • Takmer 80% sa vyjadrilo, že na základe tréningu boli pripravení vynikajúco alebo veľmi dobre na zvládnutie vedenia hodnotiaceho rozhovoru.
  • Žiadny manažér sa nevyjadril, že by ho rozvojové aktivity pripravili nedostatočne.
  • Vyše 90 % respondentov sa vyjadrilo, že dokázali komplexne zhodnotiť výkon podriadeného.
  • Za najväčší problém manažéri označili nastaviť merateľné ciele a mať presne nastavené štandardy, voči ktorým by mohli porovnávať výkon podriadeného.
  • Za najväčší prínos tréningu manažéri považovali pomoc v správnom vedení hodnotiaceho rozhovoru, ktorý by mal motivačný dopad na hodnotených.

  Druhého prieskumu sa zúčastnili všetci zamestnanci, ktorým ich nadriadení stanovovali a následne vyhodnocovali individuálne ciele. V prieskume sme primárne zisťovali aktuálny stav priebehu hodnotiacich pohovorov. Aj vďaka výpovediam zamestnancov sme mali presnejší obraz o tom, v akom duchu rozhovory prebiehali, ako boli vnímané zamestnancami spoločnosti a v čom videli ich prínos, prípadne nevýhody.

  Aj z tohto prieskumu vyplynulo, že viac ako 70% respondentov považovalo hodnotiaci pohovor za prínosný a motivačný.

  Vybrané fakty z prieskumu:

  Prieskumu sa zúčastnilo 111 zamestnancov, z ktorých 98% absolvovalo hodnotiaci pohovor s nadriadeným.

  • pre 71% respondentov bol hodnotiaci rozhovor prínosný a motivačný
  • takmer 89% sa vyjadrilo, že nadriadený poskytol konkrétne a jasne formulované hodnotenie ich výkonu, ilustrované na konkrétnych situáciách
  • 85% zúčastnených označilo stanovené ciele za jasné, reálne a objektívne hodnotiteľné
  • viac ako 90% zúčastnených sa so stanovenými úlohami stotožnilo a chce ich splniť
  Pre viac informácií kontaktujte: martina.georgievova@develor.com alebo kinga.novotna@develor.com

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.